Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy Ludvika Gymmix


Integritetspolicy Föreningen Ludvika Gymmix


 
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter


Föreningen Ludvika Gymmix, org nr  883800-7063,  Eriksgatan 17, 771 31 LUDVIKA (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?


För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.


Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och träningsavgifter m.m.).


Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.


Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen

• Föreningsadministration

• Deltagande i föreningens träningsverksamhet

• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

• Licenshantering

• Ansökan om bidrag

• Sammanställning av statistik och uppföljning

• Utbildningar arrangerade av föreningen

• Kontakt med medlem

• Besök på vår hemsida

• Publicering av material på hemsida och sociala medier

• Tillträdesförbud (om tillämpligt)

• Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?


Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.


Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?


Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.


Ändamål med behandling                                                               Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen                                             Avtal
Föreningsadministration                                                                    Avtal                                       Deltagande i föreningens träningsverksamhet                                   Avtal
Licenshantering                                                                                  Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet                                   Avtal
Ansökan om bidrag                                                                            Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning                                   Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen                                            Allmänt intresse vid   

                                                                                                            statsbidragsfinansierad utbildning,                                                                                                                     annars samtycke

Kontakt med föreningen                                                                     Intresseavvägning

Besök på vår hemsida                                                                         Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier                     Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud                                                                                  Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan                                        Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?


Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.


Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.


Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.


Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.


Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk


Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.


Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter via e-post This is a mailto link


Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. 

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.
 
Om du vill veta mer


Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen via e-post: This is a mailto link
 

Uppdaterad: 11 JUN 2018 22:02 Skribent: Kajsa Söderqvist
Epost: Adressen Gömd

IMG_3125

IMG_2646

IMG_2647

IMG_2648

 

Postadress:
Föreningen Ludvika Gymmix - Gymnastik
Eriksgatan 17
77131 Ludvika

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ludvikagymmixgymnast...

Se all info