Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR 

För den ideella föreningen Föreningen Ludvika Gymmix med hemort i Ludvika kommun. Bildad den 2 maj 1972. 

Stadgar senast fastställda och reviderade av årsmötet den 26 mars 2017.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§1

 

 

ÄNDAMÅL

 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med

”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar) 

Föreningen ska bedriva följande idrotter: alla former av motionsgymnastik och liknande träningsformer för både barn och vuxna.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

§2 

TILLHÖRIGHET

Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

Föreningen tillhör dessutom Dalarnas Gymnastikförbund. 

 

Föreningen är skyldig att följda nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

§3

BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

§4

FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare. 

§5

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. 31 december. 

§6 

STADGETOLKNING M.M.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 

§7

STADGEÄNDRING                                                                                                 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

§8 

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelse arkiv eller motsvarande. 

 

 

 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart tillställas Svenska Gymnastikförbundet. 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

§9

 

 

MEDLEMSKAP

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

För medlemskap gäller betald medlemsavgift 

 

§10

AVGIFTER

Medlem erlägger en medlemsavgift som fastställs av årsmötet och betalas per kalenderår vid första träningstillfället. Medlem erlägger en träningsavgift som fastställs av styrelsen. Medlemskap krävs för att delta i föreningens aktiviteter.

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas. 

 

§11

UTESLUTNING M.M.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

 

§12

MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. 

 

 

 

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§13

TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmöte skall av styrelsen senaste två veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna via föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. 

§14

FÖRSLAG TILL ÄRENDE ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

 

§15 

RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT PÅ ÅRSMÖTET

Medlem som under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

§16

BESLUTFÖRHET

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

§17

BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- och nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Vid votering bestäms utgången – utom i frågor som omnämns i §7 och §8 genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.  Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 

§18

VALBARHET

Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning eller till revisor i föreningen. 

§19

ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

1.                                Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

2.                                Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

3.                                Fastställande av dagordning

4.                                Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.                                Val av justeringsmän, som tillsammans med ordföranden skall justera mötesprotokollet, och rösträknare

6.                                Styrelsens verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret

7.                                Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

8.                                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9.                                Fastställande av medlemsavgifter för kommande kalenderår

10.                              Fastställande av styrelsearvoden

11.                              Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret

12.                              Fastställande av antalet styrelseledamöter 13. Val av        a/ styrelsens ordförande för en tid av 1 år

       b/ halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

       c/ två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

       d/ två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får styrelsens ledamöter ej  deltaga,         e/ tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en ska vara sammankallande        f/ ombud till SDF-möten och andra eventuella möten där föreningen har rätt att representera med ombud 

14.                              Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 4 veckor före mötet. 

15.                              Övriga frågor

 

§20

EXTRA ÅRSMÖTE

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.  När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse till extra årsmöte skall kungöras via föreningen hemsida.. 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt förgående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §15 och §16. 

 

 

 

 

VALBEREDNING

§21

 

SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av sammankallande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet.

Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut om de vill kandidera för nästa mandattid  Valberedningen har rätt att fortlöpande ta del av föreningens styrelseprotokoll. 

REVISORER

§22 

 

REVISION

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 28 dagar före årsmötet. 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 10 dagar före årsmötet. 

STYRELSEN

§23

SAMMANSÄTTNING 

Styrelsen består av ordförande samt fyra till sju ( 4-7 ) övriga ledamöter och två (2) suppleanter. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Ledamoten får utses till befattning inom styrelsen. 

§24

STYRELSENS ÅLIGGANDEN 

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. 

Styrelsen skall inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

 

 

 

Det åligger styrelsen särskilt att

*  Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas 

*  Verkställa av årsmötet fattade beslut

*  Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

*  Ansvara för och förvalta föreningens medel

*  Tillställa revisorernas räkenskaper m.m. enligt §22

*  Förbereda årsmötet

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningens bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandes ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. 

 

Övriga ledamöters åligganden beskrivs i av styrelsen beslutade befattningsbeskrivningar. Befattningsbeskrivningar skall finnas för styrelsens alla ordinarie ledamöter. 

§25

KALLELSE, BESLUTMÄSSIGHET OCH OMRÖSTNING 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstningen får inte ske genom ombud.  I brådskande fall får ordförande i enighet med kassör och sekreterare (AU) ta beslut av ekonomisk art upp till 5000 kronor. Detta beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.  

TVIST

§26

SKILJEKLAUSUL

Talan i tvist mellan medlem och förening får inte väckas vid allmän domstol.

Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller

SF:s stadgar,  avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämn

IMG_3125

IMG_2646

IMG_2647

IMG_2648

 

Postadress:
Föreningen Ludvika Gymmix - Gymnastik
Eriksgatan 17
77131 Ludvika

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ludvikagymmixgymnast...

Se all info